Husordensregler

HUSORDENSREGLER KONGSBERG BRUK II

Vedtatt med endringer i sameiermøte 15.03.2016

Beboerne plikter å følge bestemmelsene i husordenen og er også ansvarlig for at ordensreglene blir overholdt av husstanden og andre som gis adgang til eierseksjonen. Den skal ikke brukes slik at det sjenerer andre. Husordenen skal sikre beboerne orden, ro og ikke minst hygge i hjemmene.

1.
Ervervsmessig musikk- og sangundervisning tillates bare etter innhentet samtykke fra naboer.

2.
Beboerne plikter å verne om plener, beplantning og andre ytre anlegg. Flaggstenger, antenner, markiser, skilt o.l. kan bare settes opp etter styrets godkjenning.
Markiser kan settes opp. De skal være ensfarget og i en nyanse av husfargen. Ved tvil spør styret.

3.
Biler og andre kjøretøy skal ikke parkeres, vedlikeholdes eller repareres på sameiets område utenom de regulerte biloppstillingsplassene. Lastebiler m/henger kan ikke benytte gjesteparkeringen som parkeringsplass. Det er kun tillatt med av- og pålessing inne på området. Brukere av HC parkering skal ha HC-lapp i vinduet.
Garasjeportene skal kun brukes ved inn/ut-kjøring av bil.

3b.
Utvendig vask av bil er ikke tillatt på sameiets område.

4.
Dyr må ikke holdes i eierseksjonen hvis de etter styrets mening er til sjenanse for beboerne. Antall husdyr er begrenset til 1 stk pr. bolig. Hund/katt må ikke benytte som avtrede leke/oppholdsområder for barn eller steder som benyttes til alminnelig ferdsel. Ingen må la dyreekskrementer bli liggende igjen på sameiets område. For øvrig vises til de til enhver tid gjeldende politivedtekter. Hunder skal holdes i bånd inne på sameiets område hele året.

5.
Søppel skal kastes i riktig container i søppelboden. Farlig avfall, for eksempel
lettantennelige produkter, maling, lakk, olje og andre petroleumsprodukter skal leveres til avfallsmottaket på Gomsrud. Det samme gjelder elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall). Kommunens sorteringsguide er gjeldende. Alle skal bidra til at søppelrommene blir holdt i orden.

6.
Beboerne er ansvarlig for at utvendige hus- og bodvegger ikke blir tilsølt eller beskadiget. Hver enkelt sørger for utvendig renhold av sin del av boligen med tilhørende bodareal.

7.
Alle rom må holdes såpass oppvarmet at vannet i ledningene ikke fryser.

8.
Det er ikke tillatt å sykle på grøntarealet. Ski, aking, ballspill etc. må ikke skje så nært boligene at det er til fare/ulempe for beboerne. Baller eller andre gjenstander må ikke sparkes eller kastes mot boligene slik at det oppstår skade eller tilsmussing.
Det er ikke tillatt å anlegge gangstier på grøntarealet. Fyrverkeri tillates kun ved nyttårsfeiring og skal foregå fra gangstien ved Lågen. Kommunens regler gjelder.

9.
Eiere av boligseksjoner i 1. etg. har bruksrett og vedlikeholdsplikt av grøntareal hvis begrensning er seksjonens bredde på balkongsiden. Arealet gjelder for øvrig kun det areal som leveres tilsådd med plen fra utbygger.
Terrasse kan inn-glasses men kan kun brukes til opprinnelig formål.

10.
Tørkestativ – skal ikke være høyere enn 90 cm og stå inne på veranda. Store utestativer er ikke tillatt.

11.
Banking av tepper/dyner o.l. skal ikke gjøres så det er til sjenanse for de andre beboerne, d.v.s. ikke ut over rekkverk i 2. etg.

12.
Ved skjerming mellom boligene skal det være hvit levegg eller hekk med max høyde 1.8 meter. Skal samordnes med nabo.

13.
Trampoliner er ikke tillatt.

14.
Mulige henvendelser fra styret til beboerne ved rundskriv eller oppslag skal gjelde på samme vis som husordenens bestemmelser.

15.
Henvendelse til styret i anledning av husorden skal være skriftlig.